ISSN: 2791-643X
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2023
Indexes We Scan
SPORTS, EDUCATION AND CHILD - Spr Ed Child: 3 (2)
Volume: 3  Issue: 2 - 2023
1.Cover

Page I

2.Contents

Page II

ORIGINAL RESEARCH
3.Corporate Social Responsibility Communıcatıon: Unıted Natıons Internatıonal Gırls' Day Semıotıcly Analysıs Of The “Freedom For Gırls” Advertısement
Havva Eylül Yücel, Simge Ünlü
doi: 10.5505/sec.2023.20592  Pages 1 - 20
GİRİŞ ve AMAÇ: Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda bireylerin sosyal ve çevresel olaylara yönelik bilinç düzeylerinin geliştiği görülmektedir. Toplumda gerçekleşen farkındalık ortamı kurumları sosyal olarak sorumlu davranmaya itmiştir. Günümüzde kurumlar salt kapital temelli yaklaşımlardan uzaklaşarak sosyal, toplumsal ve kurumsal amaçlarla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının istenen etkiyi yakalayabilmesi için iletişim süreçlerinin doğru biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının etkinliğini arttırma ve ortaya çıkan fırsatları en üst düzeye çıkarmada iletişim önemli bir role sahiptir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının iletişiminde önemli oranda etkin rolü bulunan bir diğer etken de kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi mesajlarının hangi kanal aracılığıyla hedef kitleye iletileceğidir. Bu çalışma ile birlikte Birleşmiş Milletler (UN) tarafından Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Freedom For Girls inisiyatifi için hazırlanan reklamın göstergebilimsel olarak analiz edilmesi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada göstergebilimsel çözümleme yötemi kullanılmıştır. Söz konusu çözümlemede reklam iletisinde bulunan mesajlar görsel ve dilsel göstergeler bakımından incelenmiştir.
BULGULAR: Görsel ve dilsel bağlamda incelenen göstergelerden hareketle reklamda kız çocuklarının günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların küresel ölçekte bir sorun olduğu ve dünyanın her yerinde bulunan kız çocuklarının çeşitli zorluklara maruz kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda güç, özgürlük, eşitlik, fırsat eşitliği gibi göstergeler kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Reklam çalışması global anlamda kız çocuklarının yaşamakta olduğu olumsuz durumlara yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışma, reklamda iletilmesi amaçlanan mesajların kullanmış olduğu göstergelerin çözümlenmesi bakımından ayrıca önem teşkil etmektedir.
INTRODUCTION: As a result of globalization and developments in communication technologies, it is seen that the degree of consciousness of individuals towards social an environmental events has pushed the institutions to act socially responsible. Today, institutions move away from purely capital-based approaches and and carry out corparate social responsibility for social, corparate purposes in order for corparate social responsibility affords to achieve the desire affect, communication processes must be managed correctly. Communication has an imported role in increasing the effectiveness of corparate social responsibility practises and maximazing the opportunitiest that arise on other element that plays significant role in the communication of corporate social responsibility practises is the chanel through wich social responsibility communication messages will be conveyed to target audience. Although, advertisement are used a common chanel in corporate, social responsibility communication, it has been percaived that studies in this area, are quite limited when the literature is examined, with this study it is sought to analyse, the advertisement prepared by the United Nations (UN) for the Freedoom For Girls initiative within the scope of International Day Of The Girl Child semioticly.
METHODS: In the study, semiotic analysis method was used. In the said analysis, the messages in the advertisement message were examined in terms of visual and linguistic indicators.
RESULTS: Based on the indicators examined in the visual and linguistic context, it was found that the problems that girls face in their everyday life in the advertisement are a global problem and that girls all over the world are exposed to various difficulties.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research, it was found that indicators such as power, freedom, equality, equality of opportunity were used. The advertisement work aims to raise, awareness about the negative situations experienced by girls in a global sense. From this persective this, the study is also important interms of analysing the indicators use by the messages intended to be conveyance in the advertisement.

REVIEW ARTICLE
4.Acute And Chronic Effects Of Childhood Sexual Abuse
Aykut Koyuncuoğlu, Döndü Koyuncuoğlu
doi: 10.5505/sec.2023.76476  Pages 21 - 29
Çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismar milyonlarca çocuğu etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 4 milyondan fazla çocuğun ihmal ya da istismara uğradığı bildirilmektedir. Çocukluk çağı cinsel istismarı dünya çapında oldukça yaygın görülmekte ve bildirilen yaygınlık oranları uluslararası olarak kadınlarda %8 ile %31, erkeklerde %3 ile %17 arasında değişmektedir. Çocukluk çağı istismarına maruz kalma, çocuğun hayatında uzun vadeli olarak sosyal, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olmakla birlikte toplumu da etkilemektedir. Büyüme süreçlerinde uzun süreli stres yaşayan çocukların olumsuz kişilik ve bilişsel tarz geliştirmeleri muhtemeldir. Çocuklukta travmaya maruz kalma, stresle baş edememe, çaresizlik, anksiyete ve duygu durum bozuklukları gibi birçok psikiyatrik duruma ve kişilik bozukluklarının gelişimini etkileyebilecek duygusal düzensizliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada amaç çocukluk çağı cinsel istismarının kısa ve uzun vadeli sonuçları hakkında bilgi sağlamaktır.
All forms of neglect and abuse of children are a global public health problem that affects millions of children. More than 4 million children are reported to be neglected or abused each year. Childhood sexual abuse is very common worldwide, and reported prevalence rates range from 8% to 31% for women and 3% to 17% for men, internationally. Exposure to childhood abuse not only causes long-term social, mental and physical health problems in the child's life, but also affects the society. Children who experience prolonged stress in their growth process are likely to develop negative personality and cognitive styles. Exposure to childhood trauma causes many psychiatric conditions such as inability to cope with stress, helplessness, anxiety and mood disorders, and emotional disorders that may affect the development of personality disorders. The aim of this study is to provide information about the short and long-term consequences of childhood sexual abuse.

LookUs & Online Makale