ISSN: 2791-643X
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2024
Indexes We Scan
Acute And Chronic Effects Of Childhood Sexual Abuse [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2023; 3(2): 21-29 | DOI: 10.5505/sec.2023.76476

Acute And Chronic Effects Of Childhood Sexual Abuse

Aykut Koyuncuoğlu, Döndü Koyuncuoğlu
Kastamonu University, Institute Of Social Sciences, Department Of Basic Education, Department Of Preschool Education

All forms of neglect and abuse of children are a global public health problem that affects millions of children. More than 4 million children are reported to be neglected or abused each year. Childhood sexual abuse is very common worldwide, and reported prevalence rates range from 8% to 31% for women and 3% to 17% for men, internationally. Exposure to childhood abuse not only causes long-term social, mental and physical health problems in the child's life, but also affects the society. Children who experience prolonged stress in their growth process are likely to develop negative personality and cognitive styles. Exposure to childhood trauma causes many psychiatric conditions such as inability to cope with stress, helplessness, anxiety and mood disorders, and emotional disorders that may affect the development of personality disorders. The aim of this study is to provide information about the short and long-term consequences of childhood sexual abuse.

Keywords: child, exploitation, trauma

Çocukluk Çağı Cinsel İstismarın Akut ve Kronik Etkileri

Aykut Koyuncuoğlu, Döndü Koyuncuoğlu
Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

Çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismar milyonlarca çocuğu etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 4 milyondan fazla çocuğun ihmal ya da istismara uğradığı bildirilmektedir. Çocukluk çağı cinsel istismarı dünya çapında oldukça yaygın görülmekte ve bildirilen yaygınlık oranları uluslararası olarak kadınlarda %8 ile %31, erkeklerde %3 ile %17 arasında değişmektedir. Çocukluk çağı istismarına maruz kalma, çocuğun hayatında uzun vadeli olarak sosyal, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olmakla birlikte toplumu da etkilemektedir. Büyüme süreçlerinde uzun süreli stres yaşayan çocukların olumsuz kişilik ve bilişsel tarz geliştirmeleri muhtemeldir. Çocuklukta travmaya maruz kalma, stresle baş edememe, çaresizlik, anksiyete ve duygu durum bozuklukları gibi birçok psikiyatrik duruma ve kişilik bozukluklarının gelişimini etkileyebilecek duygusal düzensizliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada amaç çocukluk çağı cinsel istismarının kısa ve uzun vadeli sonuçları hakkında bilgi sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, istismar, travma

Aykut Koyuncuoğlu, Döndü Koyuncuoğlu. Acute And Chronic Effects Of Childhood Sexual Abuse. Spr Ed Child. 2023; 3(2): 21-29

Corresponding Author: Döndü Koyuncuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale