ISSN: 2791-643X
Corporate Social Responsibility Communıcatıon: Unıted Natıons Internatıonal Gırls' Day Semıotıcly Analysıs Of The “Freedom For Gırls” Advertısement [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2023; 3(2): 1-20 | DOI: 10.5505/sec.2023.20592

Corporate Social Responsibility Communıcatıon: Unıted Natıons Internatıonal Gırls' Day Semıotıcly Analysıs Of The “Freedom For Gırls” Advertısement

Havva Eylül Yücel, Simge Ünlü
Department of Public Relationship And Advertising, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: As a result of globalization and developments in communication technologies, it is seen that the degree of consciousness of individuals towards social an environmental events has pushed the institutions to act socially responsible. Today, institutions move away from purely capital-based approaches and and carry out corparate social responsibility for social, corparate purposes in order for corparate social responsibility affords to achieve the desire affect, communication processes must be managed correctly. Communication has an imported role in increasing the effectiveness of corparate social responsibility practises and maximazing the opportunitiest that arise on other element that plays significant role in the communication of corporate social responsibility practises is the chanel through wich social responsibility communication messages will be conveyed to target audience. Although, advertisement are used a common chanel in corporate, social responsibility communication, it has been percaived that studies in this area, are quite limited when the literature is examined, with this study it is sought to analyse, the advertisement prepared by the United Nations (UN) for the Freedoom For Girls initiative within the scope of International Day Of The Girl Child semioticly.
METHODS: In the study, semiotic analysis method was used. In the said analysis, the messages in the advertisement message were examined in terms of visual and linguistic indicators.
RESULTS: Based on the indicators examined in the visual and linguistic context, it was found that the problems that girls face in their everyday life in the advertisement are a global problem and that girls all over the world are exposed to various difficulties.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research, it was found that indicators such as power, freedom, equality, equality of opportunity were used. The advertisement work aims to raise, awareness about the negative situations experienced by girls in a global sense. From this persective this, the study is also important interms of analysing the indicators use by the messages intended to be conveyance in the advertisement.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility Communication, Corporate Social Responsibility Advertisement, Semiotics, International Day Of The Girl Child

Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Reklamları: Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü “Freedom For Girls” Reklamının Göstergebilimsel Çözümlemesi

Havva Eylül Yücel, Simge Ünlü
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda bireylerin sosyal ve çevresel olaylara yönelik bilinç düzeylerinin geliştiği görülmektedir. Toplumda gerçekleşen farkındalık ortamı kurumları sosyal olarak sorumlu davranmaya itmiştir. Günümüzde kurumlar salt kapital temelli yaklaşımlardan uzaklaşarak sosyal, toplumsal ve kurumsal amaçlarla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının istenen etkiyi yakalayabilmesi için iletişim süreçlerinin doğru biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının etkinliğini arttırma ve ortaya çıkan fırsatları en üst düzeye çıkarmada iletişim önemli bir role sahiptir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının iletişiminde önemli oranda etkin rolü bulunan bir diğer etken de kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi mesajlarının hangi kanal aracılığıyla hedef kitleye iletileceğidir. Bu çalışma ile birlikte Birleşmiş Milletler (UN) tarafından Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Freedom For Girls inisiyatifi için hazırlanan reklamın göstergebilimsel olarak analiz edilmesi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada göstergebilimsel çözümleme yötemi kullanılmıştır. Söz konusu çözümlemede reklam iletisinde bulunan mesajlar görsel ve dilsel göstergeler bakımından incelenmiştir.
BULGULAR: Görsel ve dilsel bağlamda incelenen göstergelerden hareketle reklamda kız çocuklarının günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların küresel ölçekte bir sorun olduğu ve dünyanın her yerinde bulunan kız çocuklarının çeşitli zorluklara maruz kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda güç, özgürlük, eşitlik, fırsat eşitliği gibi göstergeler kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Reklam çalışması global anlamda kız çocuklarının yaşamakta olduğu olumsuz durumlara yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışma, reklamda iletilmesi amaçlanan mesajların kullanmış olduğu göstergelerin çözümlenmesi bakımından ayrıca önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Reklamları, Göstergebilim, Dünya Kız Çocukları Günü

Havva Eylül Yücel, Simge Ünlü. Corporate Social Responsibility Communıcatıon: Unıted Natıons Internatıonal Gırls' Day Semıotıcly Analysıs Of The “Freedom For Gırls” Advertısement. Spr Ed Child. 2023; 3(2): 1-20

Corresponding Author: Havva Eylül Yücel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale