ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Sosyal Bilgiler Dersinde Ev Ödevlerine Yönelik Öğrenci Tutumları [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2021; 1(1): 44-54 | DOI: 10.5505/sec.2021.69775

Sosyal Bilgiler Dersinde Ev Ödevlerine Yönelik Öğrenci Tutumları

Merve Dilek1, Hatice Güler2, Serkan Dilek3
1Akdam Mehmet Akif Ersoy Ortaokul
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
3İzzet Aras İlkokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin ev ödevine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, ortalama, yaşanılan yer, sınıf düzeyleri) açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Kars ilinde öğrenim gören 195 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Sosyal Bilgiler Ev Ödevi Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise istatistik programından faydalanılmıştır. Elde edilen verilerle T testi ve ANOVA yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Cinsiyete göre, not ortalamasına göre, sınıf düzeyine göre ve öğrencilerin yaşadıkları yerlere göre ödevlere yönelik tutumları istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgulanan sonuçlar ilgili alanyazından farklılık göstermektedir. İlgili ölçeğin çeşitli örneklem grupları ile yeniden sınanması bulguların desteklenmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Tutum, Ev ödevi

Student Attıtudes Towards Homeworks In Socıal Studıes

Merve Dilek1, Hatice Güler2, Serkan Dilek3
1Akdam Mehmet Akif Ersoy Secondary School
2Ağrı İbrahim Çeçen University
3İzzet Aras Primary School

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate students' attitudes towards homework in social studies courses in terms of various variables (gender, grade point average, place of residence, grade levels). The sample group of the study consists of 195 secondary school students studying in the province of Kars in the 2020-2021 academic year.
METHODS: "Social Studies Homework Attitude Scale" was used as a data collection tool in the study. The statistics program was used to analyze the data. T-test and ANOVA were performed with the data obtained
RESULTS: The results obtained from the study are as follows: According to gender, grade point average, class level, and students' attitudes towards homework do not differ significantly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results found to differ from the relevant literature. Re-testing the relevant scale with various sample groups will support the findings.

Keywords: Social Studies, attitude, homework

Merve Dilek, Hatice Güler, Serkan Dilek. Student Attıtudes Towards Homeworks In Socıal Studıes. Spr Ed Child. 2021; 1(1): 44-54

Sorumlu Yazar: Hatice Güler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale