ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Prososyal Davranışlara Duygu ve Aile Odaklı Bir Bakış [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(2): 98-107 | DOI: 10.5505/sec.2022.58066

Prososyal Davranışlara Duygu ve Aile Odaklı Bir Bakış

Hurizat Hande Turp1, Hatice Kurt Ata2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
2Sosyolog

GİRİŞ ve AMAÇ: Bireyin hayatındaki birçok davranışın temelini oluşturduğu düşünülen birkaç kavramdan bazıları aile, duygu ve prososyal davranışlardır. Bu çalışmada sözü geçen kavramlar arasında güncel bakış açısı ile kurulan bağlantılar aracılığıyla bir derleme çalışması yapılması amaçlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DSM-V incelendiğinden birçok psikolojik rahatsızlığın duygu bozukluklarını içerdiği görülmektedir. Duygusal bozuklukların temeli ise çocukluk yıllarında atılmaktadır. Bu sebeple aile içindeki duygu gelişimi üzerine çalışmak önemli bir koruyucu ruh sağlığı hizmeti olarak nitelendirilebilir. Son on yıla dek, nahoş duygunun bastırılmasının normal kabul edildiği ancak bugünün psikoloji dünyasında duyguların iyi ya da kötü hissettirmesine takılmaksızın dostça kabulünün önem kazandığı bilinmektedir. Çocuklarının duygusal ifadelerinin daha fazla bastırılmasına teşvik eden, çocuklarının olumsuz duygularına cezalandırıcı veya küçümseyici tepkiler veren ailelerde daha olumsuz bir aile duygusal ortamı olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, bireyler karşılığında bir kazanç beklemeksizin başkalarıyla empati kurarak destek olabilmeyi model alarak ailede öğrenmektedir. Bu sebeple sağlıklı ailenin yolu duygularını kabul eden, paylaşan, kendi kadar başkasına da destek olabilen bireyler olup bu felsefeyi kazanmış çocuklar yetiştirmekten geçtiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Prososyal Davranış, Duygu, Aile

An Emotional and Family-Focused Perspective on Prosocial Behaviors

Hurizat Hande Turp1, Hatice Kurt Ata2
1Ağrı İbrahim Çeçen University Department of Educational Sciences,Counseling and Psychological Guidance
2Sociolog

INTRODUCTION: Some of the few concepts that are thought to form the basis of many behaviors in an individual's life are family, emotions, and prosocial behaviors. In this study, it is aimed to make a compilation study through the connections established with the current perspective between the mentioned concepts.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the DSM-V is examined, it is seen that many psychological disorders include emotional disorders. The basis of emotional disorders is laid in childhood. For this reason, working on the development of emotions in the family can be considered as an important preventive mental health service. It is known that until the last decade, suppression of unpleasant emotion was considered normal, but in today's psychology world, friendly acceptance is important, regardless of whether emotions feel good or bad. It has been reported that there is a more negative family emotional environment in families that encourage more suppression of their children's emotional expressions and give punitive or condescending reactions to their children's negative emotions. In addition, individuals learn to support others by empathizing with others, without expecting any gain in return, in the family. For this reason, it can be said that the path of a healthy family passes through raising children who are individuals who accept and share their feelings, and who can support others as well as themselves and who have gained this philosophy.

Keywords: Prosocial behaviors, Emotions, Parenting

Hurizat Hande Turp, Hatice Kurt Ata. An Emotional and Family-Focused Perspective on Prosocial Behaviors. Spr Ed Child. 2022; 2(2): 98-107

Sorumlu Yazar: Hurizat Hande Turp, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale