ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Dijital Şiddet ve Nefret Söylemi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(1): 1-26 | DOI: 10.5505/sec.2022.54254

Dijital Şiddet ve Nefret Söylemi

Feyza Karaboğa, Metin Işık
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Sosyal medya platformları bireylerin bir ortak ilgi alanı ve amaç etrafında buluştukları alanlar olarak, kullanımları teknik beceri gerektirmeyen interaktif mecralardan oluştuğu için internetin olduğu her yerde kendilerine üye bulmuşlardır. Bu çalışmanın amacı dijital şiddet (bir çatı terim olarak siber zorbalık), nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarını gündeme getirmek, açıklamak; sebep olan faktörleri irdelemek ve olası çözüm yollarını paylaşarak literatüre katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın kapsamına uygun olarak anahtar kelimelerle yapılan Google Akademik taraması sonucunda on makale belirlenmiş ve doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Betimsel analizi baz alınarak makaleler yıl, alan, konu, evren, veri toplama aracı, analiz yöntemleri bakımından da incelenmiş ve veriler tablolaştırılmıştır.
BULGULAR: Bu analizin sonucunda kamusal ve özel alan ayrımının önemsizleşmesinin, yeni medyanın denetimsizliğinin ve bireyin kendini ait hissettiği gruplardan edindiği ön yargıların şiddeti ve nefreti ortaya çıkardığı sonucuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analize tabi tutulan araştırmalardan hareketle, siber zorbalıkla nasıl mücadele edilebileceğine dair öneriler sunulmuştur. Siber zorbalık ve nefret söylemi çözüm metotları arasında, değerler eğitimi, medya okuryazarlığı eğitimi, öfke kontrolü, aile ve okul içi müdahaleler, siber zorbalık mücadele programları ve en etkilisi olduğu söylenen empati tabanlı müdahaleler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal, Medya, Dijital Şiddet, Akran Zorbalığı, Nefret Söylemi

Digital Violence and Hate Speech

Feyza Karaboğa, Metin Işık
Department Of Public Relations And Advertising, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Social media platforms, as areas where individuals meet around a common interest and purpose, have found members wherever the internet is available because they are interactive and their use does not require technical skills. The aim of this study is to bring up and explain the concepts of digital violence (cyberbullying as an umbrella term), hate speech, and hate crime; to examine the causative factors, and to contribute to the literature by sharing possible solutions.
METHODS: In accordance with the scope of the study, ten articles were determined as a result of the Google Scholar search made with keywords and analyzed by a document analysis method. Based on the descriptive analysis, the articles were analyzed in terms of a year, area, subject, the universe, data collection tool, analysis methods, and the data were tabulated.
RESULTS: As a result of this analysis, it was concluded that the trivialization of the distinction between public and private spheres, the lack of control of the new media, and the prejudices acquired by the individuals from the groups they feel belonged to reveal violence and hatred. In addition, suggestions on how to combat cyberbullying are presented based on the research analyzed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Education and training, education, literacy, anger management, family and school interventions, cyberbullying prevention programs and interventions are the most effective methods to combat cyberbullying.

Keywords: Social Media, Bullying In School, Digital Violence, Hate Speech

Feyza Karaboğa, Metin Işık. Digital Violence and Hate Speech. Spr Ed Child. 2022; 2(1): 1-26

Sorumlu Yazar: Feyza Karaboğa, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale