ISSN: 2791-643X
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Yüzme öğrenme yöntemlerinin çocuklarda fiziksel kondisyona etkisi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2024; 4(2): 1-8 | DOI: 10.5505/sec.2024.51422

Yüzme öğrenme yöntemlerinin çocuklarda fiziksel kondisyona etkisi

Muhammad Said Zainuddin
Negeri Makassarr Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Sağlık Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüzmek kaldırma kuvveti gerektirir. Yüzme becerileri çocuğun spor tutkusuna bağlıdır. Su sporları çocukların özgüvenini ve uyum yeteneğini artırabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, farklı yüzme eğitimi yöntemlerinin 8 yaşındaki çocukların fiziksel sağlığını nasıl etkilediğini incelemektedir. Bu çalışmada deneysel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 30 gencin tamamı 8 yaşındadır. Bu çalışmada evrenin tamamını içeren tam örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler 6 dakika yürüme testi, denge testi, itme testi, ayakta geniş atlama testi, kavrama gücü testi, kas gücü testi, hız testi ve esneklik testi kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışma bulgularının varsayımları %5 anlamlılık düzeyinde bir denetim testi ile karşılanmıştır. Analitik gereklilikleri karşılamak için normallik, fark ve gelişim yüzdesi testleri yapılmıştır. Bu çalışma, yüzme öğretim yöntemleri ile 8 yaşındaki çocukların fiziksel uygunlukları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüzme öğrenme yöntemi grubunun nihai test sonuçları, 161.3268'in %5 anlamlılık düzeyinde 2.045'i aştığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yöntem, Öğrenme, Yüzme, Fiziksel Kondisyon

The effect of swimming learning methods on physical condition in children

Muhammad Said Zainuddin
The Faculty of Sports Science and Health, Universitas Negeri Makassarr

INTRODUCTION: Swimming requires buoyancy. Swimming skills depend on a child's passion of sports. Aquatic sports can boost kids' self-esteem and adaptability.
METHODS: This study examines how different swimming education methods affect 8-year-olds' physical health. Experimental methods are used in this work. All 30 youngsters in the study are 8 years old. This study uses complete sampling, which includes the entire population. Data was collected using the 6-minute walk test, balancing test, thrust test, standing broad jump test, grip strength test, muscle strength test, speed test, and flexibility test.
RESULTS: The study findings' assumptions are met by an audit test with a 5% significance level. To meet analytical requirements, the normality, difference, and percentage of improvement tests are performed. This study found a statistically significant association between swimming instructional methods and 8-year-olds' physical fitness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The final test results of the swimming learning method group show that 161.3268 exceed 2.045 at a 5% significance level.

Keywords: Method, Learning, Swimming, Physical Condition

Muhammad Said Zainuddin. The effect of swimming learning methods on physical condition in children. Spr Ed Child. 2024; 4(2): 1-8

Sorumlu Yazar: Muhammad Said Zainuddin, Indonesia
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale