ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde Görevli Spor Yapan/Spor Yapmayan Personellerin Öfke Kontrol Düzeylerinin Ölçülmesi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2021; 1(2): 1-15 | DOI: 10.5505/sec.2021.43531

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde Görevli Spor Yapan/Spor Yapmayan Personellerin Öfke Kontrol Düzeylerinin Ölçülmesi

Hakan Gökmen, Emin Kuru
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, Ankara İli Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde görevli personellerin spor yapıp yapmama durumlarına göre öfke kontrol ve tolerans düzeylerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Modeli: Çalışmada Ankara İli Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan personelin spor yapma durumu ve bunun öfke kontrolü üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Amaca ulaşmak için uygulanacak olan model, tarama modelidir. Tarama modeline göre, çalışmaya konu olan durum, kişi ve olaylara hiçbir müdahale de bulunmadan olduğu gibi ifade edebilmektir. Çalışmanın evreni, 2021 yılı Ocak-Şubat aylarından Ankara İli Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde çalışan personelini kapsamaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, personelden gönüllü katılımı sağlanan 100 kişi oluşturmaktadır.Veri Toplama Araçları Bu çalışmada A. Kadir Özer tarafından geliştirilen “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği”, Ercüment Ersanlı tarafından geliştirilen “Tolerans Ölçeği” kişisel bilgi anketi ile birlikte uygulanılmıştır.
Verilerin Analizi: Araştırmanın tüm verileri SPSS 23.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini ölçmek için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Çalışmada normal dağılım gösteren verilerin analizinde; ikili grupların karşılaştırılmasında T testi, üç ve daha fazla grubun karşılaştırılmasında Anova testi uygulanmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkiyi ölçmek için Pearson testi uygulanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların birden fazla özellikleri dikkate alınarak çıkan sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmanın amacı spor yapmanın bireylerin öfke düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığının analizinin yapılması ve çıkan sonuçların değerlendirilmesidir

Anahtar Kelimeler: Spor, öfke, öfke kontrol, tolerans

Measuring the Anger Control Levels of the Personnel Working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports

Hakan Gökmen, Emin Kuru
Gazi University Institute Of Educational Sciences Faculty Of Physical Education And Sport Sciences

INTRODUCTION: The aim of the study is to determine the anger control and tolerance levels of the personnel working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports, according to whether they do sports or not.
METHODS: In this study, it was aimed to investigate the sports status of the personnel working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports and its effect on anger control. The model to be applied to achieve the goal is the scanning model. According to the scanning model, the subject of the study is to be able to express the situation, person and events as they are without any intervention. The universe of the study includes the personnel working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports from January-February 2021. The sample of the study consists of 100 volunteers from the staff. Data Collection Tools In this study, the “Trait Anger and Anger Expression Style Scale” developed by A. Kadir Özer and the “Tolerance Scale” developed by Ercüment Ersanlı were applied together with the personal information questionnaire.
Analysis of data: All data of the research were analyzed in SPSS 23.0 package program. In the study, Shapiro-Wilk test was applied to measure whether the data showed a normal distribution. In the analysis of the data showing normal distribution in the study; T test was used to compare paired groups, and Anova test was used to compare three or more groups. Pearson test was applied to measure the relationship between the scales.
RESULTS: The results were evaluated by considering multiple characteristics of the participants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The aim of this research is to analyze whether doing sports has a significant effect on the anger levels of individuals and to evaluate the results.

Keywords: Sports, anger, anger control, tolerance

Hakan Gökmen, Emin Kuru. Measuring the Anger Control Levels of the Personnel Working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports. Spr Ed Child. 2021; 1(2): 1-15

Sorumlu Yazar: Hakan Gökmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale