ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Farklı Okul Öncesi Eğitimi Yaklaşımlarına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(2): 1-23 | DOI: 10.5505/sec.2022.35744

Farklı Okul Öncesi Eğitimi Yaklaşımlarına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Selahattin Semiz1, Aslı Yıldırım2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde farklı okul öncesi eğitim yaklaşımlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Farklı yaklaşımlardaki etkili uygulamalar takip edilerek, ülkemizde etkililiği araştırılmakta ve bu yaklaşımları açıklayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Türkçe alanyazında farklı okul öncesi eğitim yaklaşımları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak EBSCO ve Google Scholar veritabanları üzerinden tarama yapılarak hakkında en az 5 çalışma yapılmış olan yaklaşımlar üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada birçok erken çocukluk eğitim yaklaşımı içerisinden, Türkçe alanyazında hakkında daha çok çalışma olan Başarıya İlk Adım Programı, Çocuklarla Felsefe Eğitimi Yaklaşımı, High/Scope Yaklaşımı, Montessori Yaklaşımı, Oyun Temelli Eğitim Yaklaşımı, Proje Yaklaşımı ve Reggio Emilia Yaklaşımı olmak üzere bu yedi yaklaşım üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama deseni seçilmiştir. Genellikle tarama araştırmalarının amacı, araştırma konusu hakkında var olan durumun fotoğrafını çekerek durumu betimlemektir. Bu noktada bu çalışmada da belirtilen yaklaşımlar hakkındaki durumun betimlenmesi amaçlandığı için bu desen tercih edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan tarama sonucunda Başarıya İlk Adım Programı’ndan 6, Çocuklarla Felsefe Eğitimi Yaklaşımı’ndan 10, High/Scope Yaklaşımı’ndan 10, Montessori Yaklaşımı’ndan 58, Oyun Temelli Eğitim Yaklaşımı’ndan 11, Proje Yaklaşımı’ndan 17 ve Reggio Emilia Yaklaşımı’ndan 10 olmak üzere toplamda 122 çalışma incelemeye dahil edilmiştir. Çalışmalar yayın türü, yıl, konu, yöntem, desen, katılımcılar, veri toplama araçları ve kullanılan istatistikler gibi başlıklarda incelenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatür taraması sonucu yapılan incelenmede, Türkçe alanyazında en çok çalışılan yaklaşımın Montessori Yaklaşımı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitim yaklaşımları üzerine yapılan çalışmaların sayısı giderek son yıllarda giderek artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımları, Başarıya İlk Adım Programı, Çocuklarla Felsefe Eğitimi Yaklaşımı, High/Scope Yaklaşımı, Montessori Yaklaşımı, Oyun Temelli Eğitim Yaklaşımı, Proje Yaklaşımı ve Reggio Emilia Yaklaşımı

Investigation of Studies About Different Preschool Education Approaches in Turkey

Selahattin Semiz1, Aslı Yıldırım2
1Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Education
2Anadolu University Faculty of Education

INTRODUCTION: There is an increasing interest in different preschool education approaches in our country. Effective practices in different approaches are followed in our country and their effectiveness is investigated. In this context, in this study, it is aimed to examine the studies on different preschool education approaches in the Turkish literature. For this purpose, studies about approaches which at least 5 studies have been made were examined by scanning EBSCO and Google Scholar databases. In the study, among many early childhood education approaches, studies on the First Step to Success Program, Philosophy Education Approach with Children, High/Scope Approach, Montessori Approach, Game-Based Education Approach, Project Approach and Reggio Emilia Approach, which are more common in the Turkish literature, were examined.
METHODS: In this study, survey design was chosen from the quantitative research designs. Generally, the aim of survey research is to describe the situation by taking a picture of the current situation about the research topic. At this point, this design was preferred because it is aimed to describe the situation about the approaches mentioned in this study.
RESULTS: As a result of the research, 6 from the First Step to Success Program, 10 from the Philosophy Education with Children Approach, 10 from the High/Scope Approach, 58 from the Montessori Approach, 11 from the Game-Based Education Approach, 17 from the Project Approach and 10 from Reggio Emilia Approach, a total of 122 studies were included in the review.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the examination made as a result of the literature review, it was concluded that the most studied approach in the Turkish literature is the Montessori Approach. The number of studies on pre-school education approaches has been increasing in recent years.

Keywords: Preschool Education Approaches, First Step to Success Program, Philosophy Education with Children Approach, High/Scope Approach, Montessori Approach, Game Based Education Approach, Project Approach and Reggio Emilia Approach

Selahattin Semiz, Aslı Yıldırım. Investigation of Studies About Different Preschool Education Approaches in Turkey. Spr Ed Child. 2022; 2(2): 1-23

Sorumlu Yazar: Selahattin Semiz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale