ISSN: 2791-643X
Volume : 3 Issue : 3 Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Atölye Kullanım Oranları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2023; 3(3): 1-8 | DOI: 10.5505/sec.2023.30592

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Atölye Kullanım Oranları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özlem Muhcı, Kaine Gülözer
Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemiz 2023 eğitim vizyonunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları önemli yer tutmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim bireylere mesleğe hazırlamanın yanı sıra yaşam boyu öğrenmeyi de desteklemektedir. Bu araştırmada mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölye kullanımı ile öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmanın örneklemi Şanlıurfa ilinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci olan ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş, elektrik elektronik teknolojisi alanında okuyan 186 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri, araştırmacıların oluşturduğu kişisel bilgi formu ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (Gür Erdoğan ve Arsal, 2015) kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmanın bulguları incelendiğinde tüm sınıf seviyelerinde bireylerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam boyu öğrenme eğilimleri sınıf düzeyine istatiksel açıdan anlamlı bir değişkenlik göstermemektedir. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile atölye kullanımının öğrenme isteğine etkisi arasında pozitif yönde düşük seviyede istatiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ulaşılan ölçek ortalama puanının, ölçek ortanca puanının üstünde bulunmaktadır. Dolayısıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin çoğunlukla yaşam boyu öğrenme eğilimi içerisinde oldukları söylenebilir. Sınıf seviyesine göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği ortalamalarının belirgin farklılık göstermemeleri bu araştırmaya katılan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimi ortalamalarının genellikle orta ve yüksek seviyede olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi, Mesleki ve Teknik Eğitim.

Investigation of the Relationship Between the Workshop Utilization Rates of Vocational and Technical Secondary Education Institution Students and their Lifelong Learning Tendencies

Özlem Muhcı, Kaine Gülözer
Ministry Of Education, Şanlıurfa

INTRODUCTION: Vocational and technical secondary education institutions have an important place in our country's 2023 education vision. Vocational and technical education not only prepares individuals for the profession, but also supports lifelong learning. In this research, it is aimed to examine the relationship between the use of workshops in vocational and technical secondary education institutions and the lifelong learning tendency of students.


METHODS: The sample of this research consists of 186 students studying at the Vocational and Technical Anatolian High School in Şanlıurfa, selected by random sampling, studying in the field of electrical and electronic technology. The data of this study were collected using the personal information form created by the researchers and the Lifelong Learning Tendency Scale (Gür Erdoğan & Arsal, 2015).
RESULTS: When the findings of the study were examined, it was concluded that the lifelong learning tendencies of individuals at all grade levels were moderate. Lifelong learning tendencies do not show a statistically significant variability according to grade level. A statistically significant low-level positive correlation was found between students' lifelong learning tendencies and the effect of workshop use on their willingness to learn.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the results obtained from the study are examined, the scale average score reached is above the scale median score. Therefore, it can be said that the students of vocational and technical secondary education institutions are mostly in the tendency of lifelong learning. It is thought that the fact that the lifelong learning tendencies scale averages do not differ significantly according to the grade level may be related to the fact that the lifelong learning tendency averages of the students participating in this study are generally at a medium and high level.

Keywords: Lifelong Learning, Lifelong Learning Tendencies, Vocational and Technical Secondary Education.

Özlem Muhcı, Kaine Gülözer. Investigation of the Relationship Between the Workshop Utilization Rates of Vocational and Technical Secondary Education Institution Students and their Lifelong Learning Tendencies. Spr Ed Child. 2023; 3(3): 1-8

Sorumlu Yazar: Özlem Muhcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale