ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
5-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Cinsiyet Değişkenlere Göre İncelenmesi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2021; 1(1): 17-26 | DOI: 10.5505/sec.2021.09797

5-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Cinsiyet Değişkenlere Göre İncelenmesi

Nuray Deniz Vural
Okul Öncesi Eğitimi, Ağrı, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; Ağrı ilinde özel bir anaokulunda eğitim gören 5-6 yaş aralığındaki çocukların çizgi filmlerden etkilenme düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı hedefleyen betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu özel bir anaokulundan tesadüfî yöntem ile seçilen 5-6 yaşlarındaki toplam 58 çocuk oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan 58 öğrenciden; erkek öğrenci sayısı 31, kız öğrenci sayısı ise 27’dir. Araştırma soruları araştırmacı tarafından hazırlanmış olup öğrencilerde yüz yüze görüşme yapılarak veriler elde edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma sonucunda; erkek çocukların çoğunluğu her zaman çizgi film izlediklerini, kız çocukların çoğunluğu ise bazen izledikleri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkek çocukların çizgi filmlerden en çok hareket ve davranış özelliklerinden etkilendiği, kız çocukların ise, müzik ve davranış özelliklerinden etkilendiği görülmüştür. Erkeklerin en çok örnek aldığı çizgi film kahramanlarının macera içerikli, kızların ise eğlendirici ve sevimli kahramanlar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Anasınıfı, Çocuk, Çizgi Film

An Analysis of Cartoons Watched by Preschool Children aged 5-6 According to Gender Variables

Nuray Deniz Vural
Preschool Education, Ağrı, Turkey

INTRODUCTION: This research; the level of influence from experimental cartoons between the ages of 5-6 who was educated in a private kindergarten in Ağrı was investigated.
METHODS: The descriptive survey method aiming to reveal the current situation was used in the research. The sample group of the study consists of 58 children aged 5-6, randomly selected from a private kindergarten. Of the 58 students that make up the sample group; The number of male students is 31 and the number of female students is 27.
RESULTS: The research questions were prepared by the researcher and the data were obtained by making face-to-face interviews with the students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research; It has been determined that the majority of boys always watch cartoons, while the majority of girls sometimes watch. It has been observed that boys are most influenced by movement and behavioral features of cartoons, while girls are affected by their music and behavioral characteristics. It has been determined that the heroes of the cartoon that men take the most examples of are adventure content, while the girls are entertaining and cute heroes.

Keywords: Preschool, Kindergarten, Child, Cartoon

Nuray Deniz Vural. An Analysis of Cartoons Watched by Preschool Children aged 5-6 According to Gender Variables. Spr Ed Child. 2021; 1(1): 17-26

Sorumlu Yazar: Nuray Deniz Vural, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale