ISSN: 2791-643X
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(1): 27-34 | DOI: 10.5505/sec.2022.08370

Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi

Nuray Deniz Vural
Okul Öncesi Eğitimi, Ağrı, Türkiye

Spor işletmeleri diğer işletmeler gibi genelde mal ve hizmet üretip toplumdaki bireylerin sağlıklı kalmalarına yardımcı olmaktadır. Spor işletmeleri bu iki nedene bağlı olmadan da kurulduğu bilinen bir gerçektir. Spor işletmelerinin kuruluşu diğer işletmelerde olduğu gibi ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki boyutları kapsayan bir süreç olarak görülür. Bunun yanında insan unsuru işletmelerde oldukça önemli bir faktördür. Spor işletmelerinde personel yönetimi personelin nasıl yönetilmesi gerektiği konularını ve onların mutlu ve üretken olmaları gibi konularla ilgilenir. Buradan hareketle çalışmada spor işletmeleri ve personelin yönetilmesi konuları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Yönetimi, İşletmecilik, Personel Yönetimi

Personnel Management in Sports Businesses

Nuray Deniz Vural
Preschool Education, Ağrı, Turkey

Sports businesses, like other businesses, generally produce goods and services and help individuals in the society stay healthy. It is a known fact that sports businesses were established without these two reasons. The establishment of sports businesses is seen as a process that covers economic, social, technical and legal dimensions, as in other businesses. In addition, the human factor is a very important factor in businesses. Personnel management in sports businesses is concerned with how the personnel should be managed and how they should be happy and productive. From this point of view, the subjects of sports businesses and personnel management are discussed in this study.

Keywords: Sports, Sports Management, Business Administration, Personnel Management

Nuray Deniz Vural. Personnel Management in Sports Businesses. Spr Ed Child. 2022; 2(1): 27-34

Sorumlu Yazar: Nuray Deniz Vural, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale