ISSN: 2791-643X
Yazılı Basında Kadına Şiddet Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2021; 1(1): 27-43 | DOI: 10.5505/sec.2021.83097

Yazılı Basında Kadına Şiddet Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Şiddet unsuru, uzun süre varlığını hissettiren bir kavramdır. Şiddete maruz kalan her insanın temel insani haklarının hiçe sayıldığı kabul gören bir gerçektir. Şiddet, verdiği maddi ve manevi zararla toplumsal yapının iç huzurunu bozarak toplumu olumsuz etkileyen ve ülkenin mevcut imajına zarar vererek geri kalmış ülkeler seviyesine çekmektedir. Çok geniş bir kavramsal ve kuramsal arka plana sahip olan şiddet olgusu içerisinde olan kadına şiddet, farklı alanlarda çalışılan bir konudur. Kadına şiddet içerikli haberlerin temsil edilme biçimi, medyanın kadına şiddete verdiği önemi ve sağduyusunu yansıtmaktadır. Şiddetin birçok türü bulunmakla birlikte, bu çalışmada yazılı basında kadına şiddet konusu ve şiddetten etkilenen çocuk üzerinden sınırlandırılmaya gidilmiştir. Çalışmanın amacı; yazılı basının kadına şiddet konulu çalışmalarında haberi oluştururken kullandığı dil ve ideoloji, haberin alt metinlerde iletmek istediği mesajlar tespit edilerek kadına şiddet konusunda basının hangi doğrultuda haber ürettiğini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2020 yılları arasında Dergipark ve Ulusal Tez Merkezinde yayımlanan araştırma makaleleri ve yüksek lisans tezlerinde yazılı basında kadına şiddet çalışmaları doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve bu veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Doküman incelemesi ile ulaşılan veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek çözümlenir ve daha anlaşılır bir hale getirilir.
BULGULAR: İçerik analizi çözümlemesi sonucunda ise medyanın kadına şiddete olan yaklaşımı incelenmiş ve çalışmaların vardığı sonuçlara odaklanılarak genel bir düşünce ve değerlendirme neticesinde, yazılı basın kadına şiddet konusuna yeteri kadar önem vermediği ve şiddeti meşru kılarak, normalleştirdiği görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yazılı basın kadına şiddet konusuna yeteri kadar önem vermediği ve şiddeti meşru kılarak, normalleştirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: şiddet, kadına şiddet, çocuk, yazılı basın, medya

An Evalution On Women’s Violence Studies In The Printed Press

Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü
Public Relations Department, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The way in which news containing violence against women are represented reflects the importance and common sense of the media on violence against women. Violence negatively affects the image of the country by disrupting the inner peace of the social structure with the material and moral damage it causes. In this study, the phenomenon of violence against women in the print media was examined. The aim of the study; the language and ideology used by the print media in their work on violence against women, the messages that the news wants to convey in the sub-texts and the direction in which the press produces news on violence against women.
METHODS: In this direction, Research Articles and Master Theses published in Dergipark between 2015-2020 were analyzed with content analysis.
RESULTS: As a result of the research, it was determined that the print media did not give enough importance to the issue of violence against women and normalized violence by legitimizing it.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been observed that the print media does not give enough importance to the issue of violence against women and normalizes the violence by legitimizing it.

Keywords: violence, violence against women, kid, written press, media

Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü. An Evalution On Women’s Violence Studies In The Printed Press. Spr Ed Child. 2021; 1(1): 27-43

Sorumlu Yazar: Kübra Türkoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale