ISSN: 2791-643X
Ebeveynlere Uygulanan Duygu ve Empati Becerileri Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2023; 3(3): 9-20 | DOI: 10.5505/sec.2023.69188

Ebeveynlere Uygulanan Duygu ve Empati Becerileri Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

Samet Ata
Ebeveynlere Uygulanan Duygu ve Empati Becerileri Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Duygusal okuryazarlık öğrenilebilen ve öğretilebilen bir beceridir. Duyguları yüz ifadeleri aracılığıyla ifade etme ve anlama becerisi erken yaşlardan itibaren kazanılmaktadır. Yapılan çalışmalar ailelere verilen duygu eğitimlerinin çocukların duygusal becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın amacı ailelere verilen duygu eğitimlerinin ebeveynlerin duygularını ifade etme ve empati becerisine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada kullanılan araştırma tasarımı, bir kontrol grubu olmaksızın "yarı deneysel ön-son test" olarak adlandırılan bir tasarım şeklinde planlanmıştır. Amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak ilkokulda çocuğu olan 18 ebeveyn üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların demografik bazı özelliklerinin tespiti için “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın uygulamalarının etkililiğini test edebilmek için “Duyguları İfade Etme Ölçeği” ve “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen sonuçlar incelendiğinde ebeveynlerin duygularını ifade etme becerilerinden yakınlık boyutunu, empati düzeylerinden de duygusal tepki boyutunu katılmış oldukları eğitimin etkilemediği görülmüştür (p>0,05). Fakat duyguları ifade etmede olumlu, olumsuz ve toplam puanda; empati düzeylerinde bilişsel empati, sosyal beceriler ve empati toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diğer duygu sosyalleştirme türlerinde olduğu gibi, ebeveynlerin duygu ifadesi de duygu ile ilgili düzenleme de dahil olmak üzere çocukların sosyo-duygusal sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla yapılan çalışma sayesinde ebeveynlerin çocuklarına duygu düzenleme ve duygu becerilerinde doğrudan etkilere sahip olabilecektir. Yapılan bu çalışmada da ebeveynlerin empati düzeylerinde artış olduğu görülmüştür. Bu sebeple empati eğitimlerinin verilmesi ebeveynler üzerinde dolayısıyla da çocuklarının üzerinde etkiye sahip olabilecektir. Çünkü yapılan araştırmalar, bakıcı-çocuk etkileşiminin derecesinin, gelişim üzerindeki bu çoklu ve birbirine bağlı etkilerin toplamını yansıttığı için sonraki gelişimin güçlü bir belirleyicisi olduğunu öne sürmüştür.

Anahtar Kelimeler: duygusal ifade, empati, ebeveyn, çocuk, aile eğitimi

Investigation of the Effect of Emotion and Empathy Skills Training Program Applied to Parents

Samet Ata
Investigation of the Effect of Emotion and Empathy Skills Training Program Applied to Parents

INTRODUCTION: Emotional literacy is a skill that can be learned and taught. The ability to express and understand emotions through facial expressions is acquired from an early age. Studies have shown that emotion trainings given to families improve children's emotional skills. In this direction, the aim of this study is to examine the effect of emotion trainings given to families on parents' ability to express their emotions and empathy skills.
METHODS: The research design used in this study was a quasi-experimental pre-posttest design without a control group. It was applied on 18 parents with children in primary school using purposive sampling technique. "General Information Form" was used to determine some demographic characteristics of the participants. "Scale for Expressing Emotions" and "Scale for Determining Empathy Level" were used to test the effectiveness of the applications of the study.
RESULTS: When the results obtained were analyzed, it was seen that the education they attended did not affect the closeness dimension of the parents' ability to express their emotions and the emotional response dimension of their empathy levels (p>0.05). However, it was found that there was a statistically significant difference in positive, negative and total scores in expressing emotions, and in cognitive empathy, social skills and empathy total score in empathy levels (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As with other types of emotion socialization, parents' emotion expression has been associated with children's socio-emotional outcomes, including emotion regulation. Therefore, through this study, parents may have direct effects on their children's emotion regulation and emotion skills. In this study, it was observed that parents' empathy levels increased. Therefore, providing empathy trainings may have an impact on parents and thus on their children. This is because research has suggested that the degree of caregiver-child interaction is a strong predictor of subsequent development as it reflects the sum of these multiple and interdependent influences on development.

Keywords: emotional expression, empathy, parent, child, family training

Samet Ata. Investigation of the Effect of Emotion and Empathy Skills Training Program Applied to Parents. Spr Ed Child. 2023; 3(3): 9-20

Sorumlu Yazar: Samet Ata, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale