ISSN: 2791-643X
Çocuk Prososyallik Ölçeği: Çocuk Formu Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(3): 1-14 | DOI: 10.5505/sec.2022.54154

Çocuk Prososyallik Ölçeği: Çocuk Formu Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Samet Ata1, İsmihan Artan2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Prososyal davranışların gelişim ve iletişim içerisinde çok önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Bu sebeple prososyal davranışların neden ve ne zaman gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği durumlar anlaşılırsa toplumun sosyal açıdan refahını yükseltmek adına yararlı olan davranışları artırabilmek için müdahaleler yapılabilir. Bu bağlamda çocukların prososyal becerilerinin doğrudan ölçülebilmesi için ilkokul çocuklarına yönelik prososyal davranış ölçeği geliştirilmesi ve bu ölçeğin alana kazandırılması çalışmanın önemini göstermektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ilgili alanyazına doğrudan çocuklardan veri toplanabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini 2, 3 ve 4. Sınıfta öğrenim gören ilkokul çocukları oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi için ilkokullarda öğrenim gören 2., 3. ve 4. sınıf çocuklardan 145 kişi pilot çalışmaya, 837 kişi de ölçeğin geliştirilme çalışmasına katılmıştır. Çalışma kapsamında ölçeğin geliştirilmesi için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır. Çalışmanın güvenirliği ise Cronbach Alfa ve McDonalds Omega katsayıları incelenerek ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanmıştır.
BULGULAR: Yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ölçek Yardım, Paylaşma ve Empati olmak üzere 20 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 4’lü likert tipinde tasarlanmıştır. İkinci düzey faktör analizi yapıldığı için ölçekten hem toplam puan alınabilmekte hem de alt boyutlar ayrı ayrı ölçek olarak kullanılabilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan yüksek prososyallik anlamına gelmektedir. Ölçek incelendiğinde McDonald’s Omega katsayısının.583 ile.817 arasında, Cronbach Alfa’nın ise.574 ile.811 arasında değiştiği görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oluşturulan ölçeğin madde faktör yükleri ve ölçeğin güvenirlikleri istenilen düzeyde elde edilmiştir. Ölçekten alınan yüksek puan çocukların prososyal düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 2, 3 ve 4. sınıf çocuklarına uygulanması uygundur.

Anahtar Kelimeler: İlkokul çocukları, prososyal, ölçek geliştirme

Child Prosociality Scale: Child Form Validity and Reliability Study

Samet Ata1, İsmihan Artan2
1Agri Ibrahim Cecen University
2Hacettepe University

INTRODUCTION: It is known that prosocial behaviors have an essential place in development and communication. For this reason, if it is understood why and when prosocial behavior occurs or does not occur, interventions can be made to increase the behaviors that are beneficial in order to increase the social welfare of society. In this context, the development of a prosocial behavior scale for primary school children in order to directly measure the prosocial skills of children and the acquisition of this scale in the field shows the importance of the study. When evaluated in this context, the aim of the study is to develop a measurement tool that can collect data directly from children in the relevant literature.
METHODS: The population of the research consists of primary school children studying in the 2nd, 3rd, and 4th grades. For the development of the scale, 145 people from 2nd, 3rd, and 4th-grade children studying in primary schools participated in the pilot study and 837 people participated in the development of the scale. Exploratory and Confirmatory Factor Analyzes were conducted to develop the scale within the scope of the study. The reliability of the study was completed by examining the Cronbach Alpha and McDonalds Omega coefficients, and the validity and reliability studies of the scale were completed.
RESULTS: The scale developed within the scope of the study consists of 20 items and three sub-dimensions: Help, Sharing, and Empathy. The scale was designed in a 4-point Likert type. Since the second level factor analysis is performed, both the total score can be obtained from the scale and the sub-dimensions can be used as separate scales. A high score on the scale means high prosociality. When the scale is examined, it is seen that McDonald's Omega coefficient varies between.583 and.817, and Cronbach's Alpha varies between.574 and.811.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The item factor loads and the reliability of the scale were obtained at the desired level. The high scores obtained from the scale indicate that the prosocial levels of the children are high. It is appropriate to apply the scale to 2nd, 3rd, and 4th-grade children.

Keywords: Primary school children, prosocial, scale development

Samet Ata, İsmihan Artan. Child Prosociality Scale: Child Form Validity and Reliability Study. Spr Ed Child. 2022; 2(3): 1-14

Sorumlu Yazar: Samet Ata, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale