ISSN: 2791-643X
Okul Öncesi Eğitimini Pandemi Döneminde Alan Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(2): 36-55 | DOI: 10.5505/sec.2022.46855

Okul Öncesi Eğitimini Pandemi Döneminde Alan Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri

Makbule Korkmaz
Milli Eğitim Bakanlığı, General İzzettin Çalışlar İlkokulu, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Covid 19 salgını nedeniyle uygulamaya başlanan uzaktan eğitim sürecinin okul öncesi öğrencilerinin ilkokula hazır bulunuşluğu üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığını tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma nicel bir araştırma olup betimsel tarama yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021- 2022 eğitim öğretim yılında İzmir ili Bornova ilçesinde resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın uygun örneklemini ise 2021-2022 eğitim öğretim yılı İzmir ili Bornova ilçesine bağlı olan ilkokullarda görev yapan 10 öğretmen ve 120 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya 2’si erkek, 8’i kadın olmak üzere 10 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen 120 öğrenciden, 6 tanesinin verilerinin uç değerde olmasından dolayı toplam çalışma verisi içerisinden çıkarılarak çalışma 114 öğrencinin verisi ile yürütülmüştür. Çalışmaya dâhil edilen ilkokul öğrencilerinin cinsiyet, yaş ve daha önceden okul öncesi eğitim alma durumlarına ilişkin demografik bilgiler belirtilmiştir. Veri toplama aracı olarak Doç. Dr. Tuncay CANBULAT ve Dr. Halit KIRIKTAŞ tarafından geliştirilen “İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte yer alan sorular 1. sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmuştur.
BULGULAR: Araştırma sonucunda cinsiyetin okula hazır bulunuşlukta anlamlı bir farklılık yaratmadığı, ilkokula başlayan çocukların yaş durumlarının hazır bulunuşluk üzerinde etkisi olduğu tespitlerine ulaşılmıştır. 72 aylık ve üstü çocukların 66-71 aylık çocuklara göre duyuşsal, psiko-motor ve öz bakım becerilerinde hazır bulunuşluklarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiş, bilişsel boyutta ise hazır bulunuşluklarda iki öğrenci gurubu arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat diğer boyutlarda ve toplam hazır bulunuşluk puanında 72 aylık ve üstü çocukların lehine anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim döneminin ilkokul hazır bulunuşluğu üzerinde olumsuz bir etki yapmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uzaktan eğitim şeklinde bile olsa okul öncesi eğitimin ilkokul hazır bulunuşluğu için önemi anlaşılmıştır. İlkokula başlama yaşı için 72 ayın ideal olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hazır Bulunuşluk, Okul Öncesi Eğitim, Uzaktan Eğitim, İlkokul 1. Sınıf Öğrenci Yeterlikleri, İlkokula hazır olma

School Readiness Levels of Students Who Take Pre-School Education During the Pandemic Period

Makbule Korkmaz
Ministry of National Education, General Izzettin Calislar Primary School, Izmir

INTRODUCTION: The goal of this study is to see if the distance education process, which began as a result of the Covid 19 epidemic, has a negative impact on pre-school students' readiness for primary school.
METHODS: This was a quantitative study that used the descriptive survey method. The research's study group is made up of classroom teachers who work in public primary schools in Izmir's Bornova district during the academic year 2021-2022. The study's appropriate sample consists of 10 teachers and 120 first-grade students who worked in primary schools in Bornova district, zmir province, during the academic year 2021-2022. The study included ten teachers, two males and eight females. Six of the 120 students in the study had extreme data, so they were excluded from the total study data, and the study was completed with the data of 114 students. Gender, age, and previous pre-school education status of the participants are all demographic data.
RESULTS: The study found that gender did not make a significant difference in school readiness, but that the age of children starting primary school did. Children aged 72 months and older have higher readiness in affective, psychomotor, and self-care skills than children aged 66-71 months, but there was no significant difference in cognitive readiness between the two student groups. Other dimensions and the total readiness score, however, were found to be significantly different in favour of children aged 72 months and up. Furthermore, the distance education period was found to have no negative impact on primary school readiness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The importance of distance education for primary school readiness has been recognised, even in the form of distance education. It has been determined that 72 months is the ideal age for children to begin primary school.

Keywords: Readiness, Pre-School Education, Distance Education, 1st Grade Student Competencies in Primary Schools, Preparing for primary school

Makbule Korkmaz. School Readiness Levels of Students Who Take Pre-School Education During the Pandemic Period. Spr Ed Child. 2022; 2(2): 36-55

Sorumlu Yazar: Makbule Korkmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale