ISSN: 2791-643X
Depremi Deneyimlemiş Kız Üniversite Öğrencilerinin Deprem Sonrası Sosyal Destek Uygulamalarına İlişkin Fenomonolojik Bir Çalışma [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2023; 3(3): 21-37 | DOI: 10.5505/sec.2023.46330

Depremi Deneyimlemiş Kız Üniversite Öğrencilerinin Deprem Sonrası Sosyal Destek Uygulamalarına İlişkin Fenomonolojik Bir Çalışma

Abdulselami Sarıgül
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ağrı

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye, geçmişten günümüze depremlerin meydana geldiği aktif sismik bir hat üzerinde yer aldığından, Ülkede sık sık bu depremler yaşanmaktadır. Depremler sonucunda bölgelerin yalnız fiziksel yapısında değil sosyal yapısında da değişimler meydana gelmektedir. Göçler, hizmette aksamalar, toplumsal gerilimler, sağlık problemleri, ekonomik kayıplar, eğitimin aksaması gibi bir dizi farklı sorunlarda yaşanabilmektedir. Bunun yanında dayanışma ve yardımlaşma kaynaklı toplumsal bütünleşme gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı depremi deneyimlemiş kız üniversite öğrencilerinin deprem sonrası sosyal destek uygulamaları ile ilgili düşüncelerini irdelemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma kapsamında çalışılan konuyla uyumlu olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomonoloji desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi seçilirken amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu depremi yaşamış sekiz kız öğrenci oluşturmaktadır. Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Hatay illerinin her birinden iki öğrenciyle çalışma gerçekleştirilmiştir. Depremi deneyimlemiş kız üniversite öğrencilerinin deprem sonrası sosyal desteğe dair düşüncelerini ortaya koymak amacıyla dört ana başlık; 1. Aile arkadaş ve yakın akraba desteği, 2. Duygusal destek, 3. Psikolojik destek, 4. Toplumsal ve kurumsal destek başlıkları altında açık uçlu sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan görüşme formu yardımıyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler dört tema etrafında oluşturulmuş, daha sonra zengin alt temalara ayrılmıştır. Veriler örnek alıntılar ve olumsuz etki gibi farklı veriler yardımıyla desteklenmiş bu durum daha geniş bir analiz perspektifi sunmuş, verilerin betimsel yolla analiz yapılmıştır.
BULGULAR: BULGULAR: Araştırmada toplanan verilere göre, depremzede kız öğrencilerin aile arkadaş ve yakın akraba desteği, duygusal destek, psikolojik destek, kurum ve kuruluş desteklerinin olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TARTIŞMA ve SONUÇ: Analizler incelendiğinde depremi deneyimlemiş kız üniversite öğrencilerinin deprem sonrası sosyal desteğe dair aile arkadaş ve yakın çevre, duygusal destek, psikolojik destek, toplumsal ve kurumsal desteğe dair görüşlerinin çoğunun olumlu düşüncelere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Kız öğrenciler, Sosyal Destek.

A Phenomenologıcal Study On Post-Earthquake Socıal Support Practıces Of Female Unıversıty Students Who Experıenced The Earthquake

Abdulselami Sarıgül
Ağrı İbrahim Çeçen University, Department of Therapy and Rehabilitation, Ağrı

INTRODUCTION: INTRODUCTION: Since Turkey is located on an active seismic line where earthquakes have occurred from past to present, earthquakes are frequently experienced in the country. As a result of earthquakes, changes occur not only in the physical structure but also in the social structure of the regions. Migration, service disruptions, social tensions, health problems, economic losses, disruption of education, etc. can be experienced in a number of different problems. The aim of this study is to examine the thoughts of female university students who experienced the earthquake about post-earthquake social support practices.
METHODS: METHODS: Phenomonology design, which is one of the qualitative research methods, was used in accordance with the subject studied within the scope of the research. Purposive sampling method was preferred when selecting the sample of the study. The study group of the research consists of eight female students who experienced the earthquake. The study was conducted with two students from each of the provinces of Kahramanmaraş, Adana, Malatya and Hatay. In order to reveal the thoughts of female university students who experienced the earthquake about social support after the earthquake, open-ended questions were created under four main headings; 1. Family, friends and close relatives support, 2. Emotional support, 3. Psychological support, 4. Social and institutional support. Data were collected with the help of the prepared interview form.
RESULTS: RESULTS: According to the data collected in the study, it was found that female earthquake survivors had family, friends and close relatives support, emotional support, psychological support, and support from institutions and organizations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: DISCUSSION AND CONCLUSION: When the analyses were analyzed, it was concluded that most of the opinions of female university students who experienced the earthquake about family, friends and close environment, emotional support, psychological support, social and institutional support regarding social support after the earthquake were positive.

Keywords: Earthquake, Girls, Social Support.

Abdulselami Sarıgül. A Phenomenologıcal Study On Post-Earthquake Socıal Support Practıces Of Female Unıversıty Students Who Experıenced The Earthquake. Spr Ed Child. 2023; 3(3): 21-37

Sorumlu Yazar: Abdulselami Sarıgül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale