ISSN: 2791-643X
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2023
Indexes We Scan
Attitude to Chess in Diyarbakır City [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2022; 2(2): 56-66 | DOI: 10.5505/sec.2022.69885

Attitude to Chess in Diyarbakır City

Mesut Süleymanoğulları1, Tuba Gür1, Bayram Alı Sıvaz2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Faculty Of Sport Sciences, Beden Education And Sports Department, Ağrı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Faculty Of Sport Sciences, Training Department, Ağrı
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Faculty Of Sport Sciences, Training Department, Ağrı

INTRODUCTION: Chess contains more than one cognitive element such as analytical thinking, problem solving and applying mathematical concepts; It is an ancient game that contributes positively to the development of individuals, is played by large masses all over the world and has certain rules. In this study, it is aimed to examine the attitudes to chess of amateur chess players, who live in the center of Diyarbakır and have different demographic characteristics by different variables.
METHODS: In the study, survey model, which is one of the quantitative research methods, was used. The sample group consists of a total of 117 individuals, 47 women and 70 men, playing chess in the city center of Diyarbakır. In order to collect data, 'Personal Information Form' and the 'Attitude Scale Development for Game of Chess’ scale which is developed by Sadık, Öntürk and Dinç (2018) was used. Since the dataset has a normal property, parametric tests were used in the statistical analysis.
RESULTS: After the analysis of the research, it was found that the attitude levels of the participants who were encouraged to chess by their families were higher than the level of the group encouraged by their friends.
DISCUSSION AND CONCLUSION: After this study, it was concluded that the attitudes of the participants towards chess differed according to the sociocultural structure, which is an environmental factor. It is thought that providing the guideness by parents, trainers, teachers and role models to the chess, which has an important effect on the cognitive, social and spiritual development of individuals, will be an important effort.

Keywords: Game, Development, Cognitive, Problem Solving, Academic Success

Diyarbakır’da Satranca Olan Tutum

Mesut Süleymanoğulları1, Tuba Gür1, Bayram Alı Sıvaz2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı, Ağrı
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Ana Bilim Dalı, Ağrı

GİRİŞ ve AMAÇ: Satranç, analitik düşünme, problem çözme ve matematiksel kavramları uygulama gibi birden fazla bilişsel unsuru barındıran; bireylerin gelişimine olumlu katkılar sağlayan, tüm dünyada geniş kitlelerce oynanan ve belirli kurallara sahip kadim bir oyundur. Bu çalışmada Diyarbakır ili merkezde ikamet etmekte olan ve farklı demografik özelliklere sahip amatör satranç oyuncularının satranca olan tutumlarının farklı değişkenlerce incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 yılında Diyarbakır ili merkezde satranç oynayan 47’si kadın, 70’i erkek olmak üzere toplam 117 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla ‘Kişisel Bilgi Formu’ dışında Sadık, Öntürk ve Dinç (2018) tarafından geliştirilen ‘Satranç Oyununa Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmanın istatiksel analizlerinde veri setinin normal bir dağılıma sahip olması nedeniyle parametrik testler kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma kapsamında gerçekleştirilen analizler sonrasında ailesi tarafından satranca teşvik edilen katılımcıların tutum düzeylerinin arkadaşları tarafından teşvik edilen grubun düzeyinden daha yüksek olduğu bulgulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gerçekleştirilen bu çalışma sonrasında katılımcıların satranca olan tutum düzeylerinin, çevresel bir faktör olan sosyokültürel yapıya göre farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Özellikle bireylerin bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişiminde önemli bir etkiye sahip olan satranç oyununa ebeveynler, eğitmenler ve rol modellerce gerekli rehberliğin sağlanmasının önemli bir çaba olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Geliş, im, Kognitif, Problem Çözme, Akademik Başarı

Mesut Süleymanoğulları, Tuba Gür, Bayram Alı Sıvaz. Attitude to Chess in Diyarbakır City. Spr Ed Child. 2022; 2(2): 56-66

Corresponding Author: Mesut Süleymanoğulları, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale