ISSN: 2791-643X
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2023
Indexes We Scan
SPORTS, EDUCATION AND CHILD - Spr Ed Child: 2 (1)
Volume: 2  Issue: 1 - 2022
1.Cover

Page I

2.Contents

Page II

REVIEW ARTICLE
3.Digital Violence and Hate Speech
Feyza Karaboğa, Metin Işık
doi: 10.5505/sec.2022.54254  Pages 1 - 26
GİRİŞ ve AMAÇ: Sosyal medya platformları bireylerin bir ortak ilgi alanı ve amaç etrafında buluştukları alanlar olarak, kullanımları teknik beceri gerektirmeyen interaktif mecralardan oluştuğu için internetin olduğu her yerde kendilerine üye bulmuşlardır. Bu çalışmanın amacı dijital şiddet (bir çatı terim olarak siber zorbalık), nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarını gündeme getirmek, açıklamak; sebep olan faktörleri irdelemek ve olası çözüm yollarını paylaşarak literatüre katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın kapsamına uygun olarak anahtar kelimelerle yapılan Google Akademik taraması sonucunda on makale belirlenmiş ve doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Betimsel analizi baz alınarak makaleler yıl, alan, konu, evren, veri toplama aracı, analiz yöntemleri bakımından da incelenmiş ve veriler tablolaştırılmıştır.
BULGULAR: Bu analizin sonucunda kamusal ve özel alan ayrımının önemsizleşmesinin, yeni medyanın denetimsizliğinin ve bireyin kendini ait hissettiği gruplardan edindiği ön yargıların şiddeti ve nefreti ortaya çıkardığı sonucuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analize tabi tutulan araştırmalardan hareketle, siber zorbalıkla nasıl mücadele edilebileceğine dair öneriler sunulmuştur. Siber zorbalık ve nefret söylemi çözüm metotları arasında, değerler eğitimi, medya okuryazarlığı eğitimi, öfke kontrolü, aile ve okul içi müdahaleler, siber zorbalık mücadele programları ve en etkilisi olduğu söylenen empati tabanlı müdahaleler yer almaktadır.
INTRODUCTION: Social media platforms, as areas where individuals meet around a common interest and purpose, have found members wherever the internet is available because they are interactive and their use does not require technical skills. The aim of this study is to bring up and explain the concepts of digital violence (cyberbullying as an umbrella term), hate speech, and hate crime; to examine the causative factors, and to contribute to the literature by sharing possible solutions.
METHODS: In accordance with the scope of the study, ten articles were determined as a result of the Google Scholar search made with keywords and analyzed by a document analysis method. Based on the descriptive analysis, the articles were analyzed in terms of a year, area, subject, the universe, data collection tool, analysis methods, and the data were tabulated.
RESULTS: As a result of this analysis, it was concluded that the trivialization of the distinction between public and private spheres, the lack of control of the new media, and the prejudices acquired by the individuals from the groups they feel belonged to reveal violence and hatred. In addition, suggestions on how to combat cyberbullying are presented based on the research analyzed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Education and training, education, literacy, anger management, family and school interventions, cyberbullying prevention programs and interventions are the most effective methods to combat cyberbullying.

4.Personnel Management in Sports Businesses
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2022.08370  Pages 27 - 34
Spor işletmeleri diğer işletmeler gibi genelde mal ve hizmet üretip toplumdaki bireylerin sağlıklı kalmalarına yardımcı olmaktadır. Spor işletmeleri bu iki nedene bağlı olmadan da kurulduğu bilinen bir gerçektir. Spor işletmelerinin kuruluşu diğer işletmelerde olduğu gibi ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki boyutları kapsayan bir süreç olarak görülür. Bunun yanında insan unsuru işletmelerde oldukça önemli bir faktördür. Spor işletmelerinde personel yönetimi personelin nasıl yönetilmesi gerektiği konularını ve onların mutlu ve üretken olmaları gibi konularla ilgilenir. Buradan hareketle çalışmada spor işletmeleri ve personelin yönetilmesi konuları ele alınmıştır.
Sports businesses, like other businesses, generally produce goods and services and help individuals in the society stay healthy. It is a known fact that sports businesses were established without these two reasons. The establishment of sports businesses is seen as a process that covers economic, social, technical and legal dimensions, as in other businesses. In addition, the human factor is a very important factor in businesses. Personnel management in sports businesses is concerned with how the personnel should be managed and how they should be happy and productive. From this point of view, the subjects of sports businesses and personnel management are discussed in this study.

5.A Bibliometric Analysis of Doctoral Thesis on Self-Efficacy
Mesut Süleymanoğulları
doi: 10.5505/sec.2022.43434  Pages 35 - 48
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, eğitim alanında özyeterlik konusunda yayımlanmış olan doktora tezlerinin bibliyometrik analizini bazı ölçütler dâhilinde yaparak konuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmaların genel özelliklerini ve araştırma eğilimlerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ulusal Tez Merkezi veri tabanına kayıtlı toplam 31 ulusal doktora tezine erişim sağlanmıştır. Tezler; yayım yılı, yayımlandığı üniversite ve anabilim dalı; kullanılan araştırma yöntemi, deseni ve özyeterlik ile ilişkilendirilen kavramlar şeklinde belirlenen ölçütler dâhilinde incelenmiştir.
VERİLERIN ANALİZİ: Verilerin analizi için SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. İçerik analizi sonrasında kategorik değişkenler, betimleyici (frekans ve yüzdeler) istatistikler kullanılarak grafikler aracılığıyla sunulmuştur. BULGULAR: Araştırmada özyeterlik konusunda yayımlanan tezlerin toplamda 17 farklı üniversite bünyesinde ve büyük oranda (%45) Eğitimi Bilimleri anabilim dalında hazırlandığı tespit edilmiştir. İlk doktora tezinin 2007, en fazla sayıda tezin ise 2020 yılında (%16) yayımlandığını gösteren araştırma bulguları, bu tezlerde büyük ölçüde nicel araştırma yönteminde (%74) ilişkisel tarama deseninin (%36) tercih edildiğini işaret etmektedir. Son olarak, özyeterlik konulu çalışmaların ilişkilendirildiği kavramlar incelendiğinde ‘akademik başarı’ kavramının nispeten daha fazla (%11) tercih edilmiş olması bu çalışmanın bir diğer bulgusudur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırma sonrasında özyeterlik konulu doktora tezlerinde pozitivist paradigma geleneğinin baskın olduğu ve bu yaklaşımda nicel araştırma yöntemlerinde ilişkisel tarama modelinin sıklıkla tercih edildiği sonucu elde edilmiştir.
INTRODUCTION: The aim of this research is to reveal the general characteristics and research tendencies of the studies on self-efficacy in education by bibliometric analysis with various criteria of the published doctoral theses. METHODS: Within the scope of this study access was provided to a total of 31 national doctoral theses registered in the National Thesis Center database of the Council of Higher Education. Theses were examined within the criteria; publication year, university and department; research method, pattern and the notions associated with mental toughness.
ANALYSIS OF DATA: SPSS 26 package program was used for data analysis. Categorical variables were presented by graphs using descriptive (frequency and percentages) statistics.
RESULTS: After the research, it was determined that the doctoral theses published on self-efficacy were prepared in 17 different universities in total and mostly (%45) in the department of Educational Sciences. Research findings pointing out that the first doctoral thesis is published in 2007 and the highest number of theses were published in 2020; the correlational design was mostly (%36) preferred in the quantitative research method (%74). Finally, ‘emotional intelligence’ notion preference -associated with self-efficacy- at a rate (%11) is another finding of this research. DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it can be said that the positivist paradigm tradition is dominant in doctoral thesis on self-efficacy and the correlational design are mostly preferred by quantitative research methods in this approach.

LookUs & Online Makale