ISSN: 2791-643X
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2022
Indexes We Scan
SPORTS, EDUCATION AND CHILD - Spr Ed Child: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 2021
1.Cover

Page I

2.Contents

Page II

3.Editorial

Page III

REVIEW ARTICLE
4.The Historical Development of Children's Literature in the World and Turkey
Aykut Koyuncuoğlu
doi: 10.5505/sec.2021.25743  Pages 1 - 16
Çocukların gelişimini büyük ölçüde etkileyen çocuk kitapları, onların daha çok deneyim ve bilgi edinmeleri açısından önemlidir. Bunun yanında kitaplar çocukların üretme, keşfetme, gözlem yapma yeteneklerini geliştirir. Yaşam hakkında çok az sosyal görüşü ve tecrübesi olan çocukların yaş ve düzeylerine uygun olarak yazılan eserlerin geçmiş yıllara nazaran sayısının arttığı ve içeriğinin de büyüdüğü görülmektedir. Bununla birlikte çocuk eserleri, edebiyat topluluğu içinde kendisine çocuk edebiyatı olarak yer bulmuştur. Çocuk edebiyatı, çocukların yetişkinlik sürecine kadar geçen yaşantılarında onların hayal dünyasını genişleterek yön veren sözlü ya da edebi eserlerdir. Yetişkin olmamış bireylerin eğitilmesi noktasında çocuk edebiyatı ürünleri farklı dönemlerde çeşitlilik göstererek farklığını sürdürmüştür. Çocuk edebiyatı ürünlerinin yazınsal boyutunun yanında psikolojik ve pedagojik boyutları da önemlidir. Çocuk edebiyatının kapsamının ve boyutlarının daha iyi anlaşılması açısından çocuk edebiyatını tarihi gelişimi içinde değerlendirmek önemlidir. Bu bağlam çerçevesinde yapılan çalışmada çocuk edebiyatı türünün zamana karşı gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Türkiye’de ve Dünya’da çocuk edebiyatının tanımı, kapsamı, içeriği ve anlamı farklı dönemlerde yazarlar tarafından ele alınmış ve ifade edilmiştir. Giriş bölümünde ağırlıklı olarak çocuk edebiyatının erken çocukluk döneminde ve sonraki süreçlerde çocukların gelişim alanlarına olan katkılarından bahsedilmiştir. Ardından alan yazın çalışmaları derlenerek, tarihsel süreçler içerisinde çocuk edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişimi değerlendirilmiştir.
Children's books, which remarkably affect the development of children, are important for them to gain more experience and knowledge. Furthermore, books improve children's capability to produce, explore and observe. It is seen that the number of written works in accordance with the age and level of children who have little social view and experience about life has increased in number and their content has grown. In addition to this, children's works have found themselves a place in the literature community as children's literature. Children's literature is the oral or literary works that lead the way the lives of children until their adulthood by expanding their imagination. Children's literature products have preserved their difference by varying in different periods in order to educate individuals who have not become adults. Not only the literary dimensions of the children's literature products, but also the psychological and pedagogical dimensions are important. It is very important to evaluate children's literature in its historical development in order to better understand the scope and dimensions of children's literature. In this context, it is purposed to put forward the development of the children's literature genre over time. The definition of children's literature in Turkey and in the world, the scope, content and meaning are discussed by the authors in different periods and are stated. In the introduction part, the contributions of children's literature to the early childhood period and children in later periods are mainly mentioned. Finally, by making the literature review. The development of children's literature in the world and in Turkey with various historical studies were evaluated.

ORIGINAL RESEARCH
5.An Analysis of Cartoons Watched by Preschool Children aged 5-6 According to Gender Variables
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2021.09797  Pages 17 - 26
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; Ağrı ilinde özel bir anaokulunda eğitim gören 5-6 yaş aralığındaki çocukların çizgi filmlerden etkilenme düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı hedefleyen betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu özel bir anaokulundan tesadüfî yöntem ile seçilen 5-6 yaşlarındaki toplam 58 çocuk oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan 58 öğrenciden; erkek öğrenci sayısı 31, kız öğrenci sayısı ise 27’dir. Araştırma soruları araştırmacı tarafından hazırlanmış olup öğrencilerde yüz yüze görüşme yapılarak veriler elde edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma sonucunda; erkek çocukların çoğunluğu her zaman çizgi film izlediklerini, kız çocukların çoğunluğu ise bazen izledikleri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkek çocukların çizgi filmlerden en çok hareket ve davranış özelliklerinden etkilendiği, kız çocukların ise, müzik ve davranış özelliklerinden etkilendiği görülmüştür. Erkeklerin en çok örnek aldığı çizgi film kahramanlarının macera içerikli, kızların ise eğlendirici ve sevimli kahramanlar olduğu tespit edilmiştir.
INTRODUCTION: This research; the level of influence from experimental cartoons between the ages of 5-6 who was educated in a private kindergarten in Ağrı was investigated.
METHODS: The descriptive survey method aiming to reveal the current situation was used in the research. The sample group of the study consists of 58 children aged 5-6, randomly selected from a private kindergarten. Of the 58 students that make up the sample group; The number of male students is 31 and the number of female students is 27.
RESULTS: The research questions were prepared by the researcher and the data were obtained by making face-to-face interviews with the students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research; It has been determined that the majority of boys always watch cartoons, while the majority of girls sometimes watch. It has been observed that boys are most influenced by movement and behavioral features of cartoons, while girls are affected by their music and behavioral characteristics. It has been determined that the heroes of the cartoon that men take the most examples of are adventure content, while the girls are entertaining and cute heroes.

6.An Evalution On Women’s Violence Studies In The Printed Press
Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü
doi: 10.5505/sec.2021.83097  Pages 27 - 43
GİRİŞ ve AMAÇ: Şiddet unsuru, uzun süre varlığını hissettiren bir kavramdır. Şiddete maruz kalan her insanın temel insani haklarının hiçe sayıldığı kabul gören bir gerçektir. Şiddet, verdiği maddi ve manevi zararla toplumsal yapının iç huzurunu bozarak toplumu olumsuz etkileyen ve ülkenin mevcut imajına zarar vererek geri kalmış ülkeler seviyesine çekmektedir. Çok geniş bir kavramsal ve kuramsal arka plana sahip olan şiddet olgusu içerisinde olan kadına şiddet, farklı alanlarda çalışılan bir konudur. Kadına şiddet içerikli haberlerin temsil edilme biçimi, medyanın kadına şiddete verdiği önemi ve sağduyusunu yansıtmaktadır. Şiddetin birçok türü bulunmakla birlikte, bu çalışmada yazılı basında kadına şiddet konusu ve şiddetten etkilenen çocuk üzerinden sınırlandırılmaya gidilmiştir. Çalışmanın amacı; yazılı basının kadına şiddet konulu çalışmalarında haberi oluştururken kullandığı dil ve ideoloji, haberin alt metinlerde iletmek istediği mesajlar tespit edilerek kadına şiddet konusunda basının hangi doğrultuda haber ürettiğini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2020 yılları arasında Dergipark ve Ulusal Tez Merkezinde yayımlanan araştırma makaleleri ve yüksek lisans tezlerinde yazılı basında kadına şiddet çalışmaları doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve bu veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Doküman incelemesi ile ulaşılan veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek çözümlenir ve daha anlaşılır bir hale getirilir.
BULGULAR: İçerik analizi çözümlemesi sonucunda ise medyanın kadına şiddete olan yaklaşımı incelenmiş ve çalışmaların vardığı sonuçlara odaklanılarak genel bir düşünce ve değerlendirme neticesinde, yazılı basın kadına şiddet konusuna yeteri kadar önem vermediği ve şiddeti meşru kılarak, normalleştirdiği görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yazılı basın kadına şiddet konusuna yeteri kadar önem vermediği ve şiddeti meşru kılarak, normalleştirdiği görülmüştür.
INTRODUCTION: The way in which news containing violence against women are represented reflects the importance and common sense of the media on violence against women. Violence negatively affects the image of the country by disrupting the inner peace of the social structure with the material and moral damage it causes. In this study, the phenomenon of violence against women in the print media was examined. The aim of the study; the language and ideology used by the print media in their work on violence against women, the messages that the news wants to convey in the sub-texts and the direction in which the press produces news on violence against women.
METHODS: In this direction, Research Articles and Master Theses published in Dergipark between 2015-2020 were analyzed with content analysis.
RESULTS: As a result of the research, it was determined that the print media did not give enough importance to the issue of violence against women and normalized violence by legitimizing it.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been observed that the print media does not give enough importance to the issue of violence against women and normalizes the violence by legitimizing it.

7.Student Attıtudes Towards Homeworks In Socıal Studıes
Merve Dilek, Hatice Güler, Serkan Dilek
doi: 10.5505/sec.2021.69775  Pages 44 - 54
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin ev ödevine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, ortalama, yaşanılan yer, sınıf düzeyleri) açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Kars ilinde öğrenim gören 195 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Sosyal Bilgiler Ev Ödevi Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise istatistik programından faydalanılmıştır. Elde edilen verilerle T testi ve ANOVA yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Cinsiyete göre, not ortalamasına göre, sınıf düzeyine göre ve öğrencilerin yaşadıkları yerlere göre ödevlere yönelik tutumları istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgulanan sonuçlar ilgili alanyazından farklılık göstermektedir. İlgili ölçeğin çeşitli örneklem grupları ile yeniden sınanması bulguların desteklenmesini sağlayacaktır.
INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate students' attitudes towards homework in social studies courses in terms of various variables (gender, grade point average, place of residence, grade levels). The sample group of the study consists of 195 secondary school students studying in the province of Kars in the 2020-2021 academic year.
METHODS: "Social Studies Homework Attitude Scale" was used as a data collection tool in the study. The statistics program was used to analyze the data. T-test and ANOVA were performed with the data obtained
RESULTS: The results obtained from the study are as follows: According to gender, grade point average, class level, and students' attitudes towards homework do not differ significantly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results found to differ from the relevant literature. Re-testing the relevant scale with various sample groups will support the findings.

8.Comparison Of Social Skills Of 4-5 Years Old Children Who Receive High Scope Education and Who Do Not
Makbule Meziyet Arı, Buse Kerigan, Çağla Duran, Kevser Tuğba Çınar Karasu
doi: 10.5505/sec.2021.98608  Pages 55 - 66
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı High Scope eğitimi alan ve almayan 4-5 yaş grubu çocukların sosyal becerilerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma nicel bir araştırma olup ilişkisel tarama modeliyle gerçekleşmiştir. Çalışma grubunu 2018-2019 Bahar yarıyılında İstanbul ilinde bulunan okul öncesi eğitime High Scope Eğitimi veren özel bir okul öncesi eğitim kurumu ile bu eğitimi vermeyen MEB 2013 eğitim müfredatına bağlı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaşındaki 80 çocuk arasından basit seçkisel yöntem kullanılarak seçilen High Scope Eğitimi alan 29 ve almayan 31 çocuk, toplam 60 (N: 60) çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, çocukların sosyal beceri düzeylerini ölçmek için Ömeroğlu ve arkadaşları (2014) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği OSBED -Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Ölçekte yer alan sorular okul öncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur.
BULGULAR: Araştırmanın sonucuna göre High Scope Eğitimi alan 4-5 yaş grubu çocukların bu eğitimi almayanlara çocuklara göre OSBED alt boyutları olan ‘’başlangıç becerileri’’, ‘’akademik destek becerileri’’, ‘’arkadaşlık becerileri’’, ‘’duygularını yönetme becerileri’’ alt boyutları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: High Scope Eğitimi alan 4-5 yaş grubu çocukların bu eğitimi almayan çocuklara göre sosyal becerilerin daha yüksek olduğu bulunmuştur.
INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the social skills of 4-5 year old children who have taken High Scope education and who have not.
METHODS: This research is quantitative research and has been carried out with the relational screening model. The study group was selected from a private pre-school education institution that provides High Scope Education to pre-school education in Istanbul in the spring semester of 2018-2019 and 80 children aged 4-5 who are attending a pre-school education institution affiliated with the MEB 2013 education curriculum, using a simple elective method. 29 and 31 children who did not receive High Scope Training constitute 60 (N: 60) children in total. As a data collection tool, the “Preschool Social Skills Assessment Scale ASBED-Teacher Form”, whose validity and reliability study was conducted by Ömeroğlu et al. (2014), was used to measure the social skill levels of children. The questions on the scale were filled in by preschool teachers.
RESULTS: According to the results of the study, children in the 4-5 age group who received High Scope Education had '' initial skills '', '' academic support skills '', '' friendship skills '', '' emotion management skills '' A statistically significant difference was found between the mean scores of the sub-dimensions
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that children in the 4-5 age group who received High Scope Education had higher social skills than children who did not receive this education.


LookUs & Online Makale